Contact Us

Liên hệ Cơ Khí Chính Xác PPQ Precision

Company information

PPQ Precision Mechanical Co., Ltd

Phone: (+84)982926783
Email: [email protected]
Website: https://ppqprecision.com/
Facebook: PPQ Precision (live chat)
Address: 119 Tran Van On Street, Dong Hoa Ward, Di An City, Binh Duong Province, Viet Nam
Tax code: 3702770686

Contact Info